بربادرفته

 

 

٠  = 44 -   44 0
١= 44 ÷ 44 1

٢= 4÷4 + 4÷4

2
٣= 4÷ (4+4+4) 3
۴= 4+ (4-4)*4 4
۵= 4÷ (4+4*4) 5
۶= 4*4/0 + 4/4 6
٧= 4 - 4÷44 7
٨= 4/4 + 4/0- 4 8
٩=4÷4 + 4+4 9
1٠= 4/4÷44 10
١١=4÷4 + 4/0÷4 11
1٢= 4÷ (4+44) 12
1٣= 4÷44 - !4 13
1۴=4/0-(4/0-4)*4 14
1۵=4 + 4÷44 15
1۶=(4-44)*4/0 16
1٧=4÷4 + 4*4 17
1٨= 4/0 + 4/0*44 18
1٩=4÷4 - 4-!4 19
٢٠=(4+4÷4)*4 20


حرف از ریاضی و بازی شد یاد نسبت طلایی افتادم.


راستی شما می دونید عدد فی یا همون نسبت طلایی چیه؟

شاد بعدا اگه نمی دونستید براتون ازش نوشتم.چشمک

 

+نوشته شده در چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧ساعت٢:۱۱ ‎ب.ظتوسط لیلا | نظرات ()