وقتی هیچ امتدادی برای لحظه هایت پیدا نمی کنی چه فرقی میکند چه

اتفاقی  بیفتد؟

نه له له تشنه کای صحرا
نه درخت و نه پرده ی وهمی از لعنت خدایان
از چارجانب راه گریز بسته است
درازای زمان را
باپای زنجیر خویش می سنجم
و ثقل آفتاب را
با گوی سیاه پای بند
در دو کفه می نهم
و عمر در این تنگ نای بی حاصل
چه کاهل می گذرد
قاضی تقدیر با من ستمی کرده است
به داوری
میان ما که خواهد گرفت؟
من همه ی خدایان را لعنت کرده ام
هم چنان که مرا
خدایان
و در زندگانی که از آن امید گریز نیست
بد اندیشانه بی گناه بوده ام!

/ 3 نظر / 22 بازدید
Amirreza Zobeiri

من فکر می‌کنم همیشه نباید دنباله این امتدادها گشت بلکه باید آنها را ایجاد کرد. مثبت فکر کردن و خوشبین بودن یکی‌ از شرایط پیدا کردن این امتدادهست. همون مقداری که تو دنیا غم هست، شادی هم هست که باید به اونها هم نگاه کرد.[گل][لبخند]

من

چه فرقی می کند؟هیچ فرقی نمی کند تنها یک کم شاید بیشتر غمگین شویم ....... اما قشنگست این نوشته حتی اگر امتدادی پیدا نکنیم